زمان تحویل بستگی به اولویت ثبت نام ، محل کاربری و تاریخ عقد قرارداد توسط خریدار  ثبت شده در سایت این شرکت دارد.